Termeni si conditii

Site-ul everest.ro reprezint? platforma online sub care comunic? societatea TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L
Accesul ?i utilizarea site-ului everest.ro sunt supuse termenilor ?i condi?iilor (denumite în continuare „Notificare legal?”).

Acest site este proprietatea TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L., o companie stabilit? în România, Bulevardul Timi?oara nr. 121-137, Sectorul 6, Bucure?ti, înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Tribunalul Bucure?ti: J40/24425/1994.

Tel: +4(021) 433 07 01; Fax: +4(021) 433 07 03; E-mail: office @ everest. Ro

Accesând ?i utilizând site-ul everest.ro accepta?i Notificarea legal?. Reprezentan?ii societ??ii de?in?toare a site-ului î?i rezerv? dreptul de a modifica unilateral prezenta Notificare legal? – f?r? s? anun?e în prealabil utilizatorii site-ului. Utilizarea în continuare a site-ului everest.ro conduce automat la acceptarea Notific?rii legale modificate. În acest sens, utilizatorii au obliga?ia ca înainte de accesarea oric?rei pagini din cuprinsul site-ului everest.ro s? citeasc? Notificarea legal?, dat fiind faptul c? aceasta poate suferi modific?ri.

CUPRINS:

1. Colectarea ?i prelucrarea datelor cu caracter personal
2. Drepturile de autor
3. Denumirea/Marca comercial? ?i con?inutul site-ului
4. Garan?ia ?i clauza de salvgardare pentru utilizarea site-ului
5. Legea aplicabil?
6. Diverse

1. Colectarea ?i prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec?ia datelor) doar atunci când ne acorda?i dreptul de a le prelucra.
Deoarece acordul în vederea utiliz?rii datelor Dumneavoastr? în scopurile mai sus men?ionate poate include ?i transmiterea acestora c?tre partenerii no?tri datele colectate pot fi redirec?ionate ?i c?tre ace?ti ter?i.
Conform cerin?elor Regulamentului, TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obliga?ia de a administra în condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor ?i serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastr? (inclusiv prin po?t?, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în leg?tur? cu cererea de bunuri sau servicii ale acestuia. Informa?iile înregistrate sunt destinate utiliz?rii de c?tre operator ?i pot fi comunicate numai urm?torilor destinatari: dumneavoastr?, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

Drepturile dumneavoastr?

Regulamentul confer? mai multe drepturi persoanelor c?rora li se prelucreaz? date personale. Astfel, pe lâng? drepturile existente în prezent, reg?sim ?i dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ?tergere a datelor. Iat? pe scurt care sunt drepturile pe care le ave?i:

Dreptul de acces înseamn? c? ave?i dreptul de a ob?ine o confirmare din partea noastr? c? prelucr?m sau nu datele cu caracter personal care va privesc ?i, în caz afirmativ, acces la datele respective ?i la informa?ii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refer? la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent ?i care poate fi citit automat ?i la (ii) dreptul ca aceste date s? fie transmise direct altui operator, dac? acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozi?ie vizeaz? dreptul de a va opune prelucr?rii datelor personale atunci când prelucrarea este necesar? pentru îndeplinirea unei sarcini care serve?te unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare se refer? la corectarea, f?r? întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicat? fiec?rui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep?ia cazului în care acest lucru se dovede?te imposibil sau presupune eforturi dispropor?ionate.

Dreptul la ?tergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamn? c? ave?i dreptul de a solicita s? v? ?tergem datele cu caracter personal, f?r? întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplic? unul dintre urm?toarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrage?i consim??mântul ?i nu exist? niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opune?i prelucr?rii ?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie ?terse pentru respectarea unei obliga?ii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în leg?tur? cu oferirea de servicii ale societ??ii informa?ionale.

Prin accesarea site-ului nostru pot fi procesate, dar f?r? a se limita la acestea, urm?toarele date:

• Adresa IP a computerului de la care se face accesarea;
• Data ?i ora acces?rii sau solicit?rii;
• Denumirea paginii accesate/fi?ierului accesat;
• Browser-ul folosit de c?tre utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
• Sistemul de operare folosit de c?tre utilizator;

În acest context sunt utilizate ?i cookie-uri.
Cookie-urile sunt fi?iere-text salvate pe computerul vizitatorului paginii web, permi?ând astfel recunoa?terea unui utilizator anonim.
Pe aceast? pagin? web sunt folosite cookie-uri pentru a putea realiza un protocol mai exact al accesarilor paginii web.
Ave?i în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile acestei pagini web.

Va rug?m s? ave?i în vedere c? dezactivarea cookie-urilor restrânge func?ionalitatea paginii web.

2. Drepturile de autor

Con?inutul ?i structura site-ului everest.ro sunt de?inute de TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L. fiind protejate atât de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor ?i drepturile conexe, Legea nr. 83/2014 privind inven?iile de serviciu, Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inven?ie, Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, cât ?i de orice alte prevederi legale în vigoare (reglement?ri privind crea?iile industriale, legisla?ia semnelor distinctive etc.).

Orice utilizare neautorizat? a con?inutului acestui site poate înc?lca legile enumerate anterior, cât ?i orice alte prevederi legale. Orice drepturi neacordate sunt rezervate astfel cum ele apar în con?inutul site-ului.

Este interzis a se reproduce, transfera, distribui sau stoca p?r?i ale site-ului sau întregul s?u con?inut, indiferent de modalitatea folosit?, f?r? acordul scris prealabil al de?in?torului site-ului everest.ro. De la aceast? prevedere fiind exceptate distribuirile pe site-urile de socializare, distribuiri efectuate doar în scopuri de promovare.

3. Denumirea/Marca comercial? ?i con?inutul site-ului everest.ro

Toate denumirele comerciale, m?rcile comerciale, logo-urile ?i imaginile afi?ate pe acest site apar?in societ??ii TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L. Accesul la acest site nu acord? dreptul de a utiliza con?inutul acestuia f?r? acordul prealabil scris.

4. Garan?ia ?i clauza de salvgardare pentru utilizarea site-ului everest.ro

TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L. nu garanteaz? c? accesul la site-ul everest.ro ?i la con?inutul s?u nu va fi întrerupt sau f?r? erori. Site-ul ?i con?inutul s?u este oferit cu titlu informativ ?i f?r? nicio garan?ie, incluzând, îns? f?r? a se limita la disponibilitatea, exactitatea, securitatea, corectitudinea informa?iilor. Totodat?, site-ul poate con?ine erori sau alte gre?eli, inexactit??i sau erori tipografice ca urmare a modific?rilor de con?inut, layout ?i servicii. Informa?iile de pe site pot s? nu mai fie de actualitate, în acest caz TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L. nu î?i asum? niciun angajament de actualizare.
În cazul în care pe site-ul everest.ro a fost publicat un material ce se afl? sub rezerva drepturilor de autor sau prin înc?lcarea legii, v? rug?m s? ne informa?i ?i îl vom elimina imediat.
Informa?iile prezentate pe everest.ro nu constituie un contract ?i nici o ofert? direct? de servicii. Eventualele cereri de ofert? vor fi transmise direct c?tre TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L.
TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L. nu î?i asum? nicio responsabilitate pentru viru?i sau pentru orice daune ce pot afecta echipamentul IT (calculator, laptopuri, tablete, telefoane etc.) sau orice alte bunuri ce faciliteaz? accesarea site-ului everest.ro ca urmare a acces?rii acestuia.

5. Legea aplicabil?

TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L. controleaz? acest site de pe teritoriul României. Astfel, toate informa?iile existente pe site-ul everest.ro sunt considerate a fi furnizate în România, urmând ca utilizatorii acestui site s? se supun? reglement?rilor legale ale statului român.

6. Diverse

În situa?ia în care o prevedere a prezentei Notific?ri legale va deveni sau va fi declarat? nul?, inaplicabil?, nu va afecta valabilitatea ?i aplicabilitatea celorlalte prevederi.

Prezenta Notificare Legal? prezint? ACORDUL între Dumneavoastr? ?i TIPOGRAFIA EVEREST 2001 S.R.L., operatorul site-ului everest.ro, în ceea ce prive?te acceptarea termenilor ?i condi?iilor.

În situa?ia în care o persoan? nu este de acord cu termenii ?i condi?iile prev?zute la pct. 2 – 5 de mai sus, este obligat? s? întrerup? utilizarea site-ul.