Recomandari pentru predarea documentelor la tipar

V? prezent?m câteva cerin?e de baz?, pe care este bine s? le îndeplini?i la momentul transmiterii fi?ierelor c?tre tipografie. Respectarea acestui set de cerin?e asigur? scurtarea timpilor de lucru ?i de raspuns ?i urm?re?te totodat? eficientizarea procesului de prelucrare al fi?ierelor. De asemenea, prin respectarea acestor cerin?e, v? asigura?i c? nu vor ap?rea modific?ri ale costurilor prezentate în oferta de pret, reprezentând servicii de grafic?.

Indica?ii Generale: 

– fi?ierele pot fi uploadate direct pe serverul nostru ftp.everest.ro (pentru conectare la serverul FTP, persoana dumneavoastr? de contact din cadrul Tipografiei Everest v? va furniza un nume de ultilizator ?i o parol?)
– în cazul depist?rii unor gre?eli sau neconcordan?e între fisiere ?i fi?a de produc?ie, clientului i se va aduce la cuno?tin?? acest lucru ?i i se vor solicita informa?ii suplimentare pentru a clarifica situa?ia.
– bunul de tipar (BT) se acord? doar pe proof-ul realizat în cadrul Tipografiei Everest, pe coala de tipar la ma?in? ?i pe fi?ierele PDF înc?rcate pe ftp.everest.ro/pt_BT/nr_comanda (în acest caz ve?i da reply mail-ului primit de la adresa prepress@everest.ro ce va trebui sa con?in? obligatoriu nr. fi?ei de produc?ie).

La întocmirea documentelor finale v? rug?m s? ?ine?i cont de urm?toarele:

– recomand?m s? trimite?i fi?ierele c?tre Tipografia Everest în format PDF;
– trimiterea altor tipuri de fi?iere decât cele în format PDF va implica timp de procesare suplimentar;

– fi?ierele finale PDF trebuie livrate în format CMYK f?r? profil ICC atribuit;
– în cazul publica?iilor cu mai multe pagini se vor trimite 2 documente:
          1. Coper?ile: Coperta 1, Coperta 2, Coperta 3, Coperta 4;
          2. Interiorul (con?ine atâtea pagini câte are publica?ia) în ordinea: Pagina1, Pagina2, Pagina3 etc.
– nu sunt recomandate obiecte bitmap sau vectoriale definite în format RGB sau cu profil ICC atribuit;
– formatul corect al documentului este formatul brut (format brut = format finit + 5mm bleed simetric);
– f?r? obiecte definite cu atribute de overprint;
– culorile Pantone se folosesc în document doar atunci când se vor tip?ri cu respectivele culori, în rest ele vor fi convertite în format CMYK;
– în documentul PDF va trebui s? fie corect definit trimbox-ul (acesta fiind formatul finit al documentului ce va fi luat in considerare la realizarea tiparului);
– nu se vor pozi?iona elemente grafice în exteriorul oglinzii documentului; dimensiunea recomandat? minim? este cu 3 mm mai mic? decât formatul finit;
– în cazul textelor cu dimensiuni mai mici de 7pt trebuie evitat? folosirea culorilor CMYK; recomand?m black 100%;
– total ink trebuie s? fie de maximum 280%;
– rezolu?ia imaginilor trebuie s? fie cel pu?in 300 dpi, obligatoriu CMYK, nu recomand?m folosirea unei rezolu?ii mai mari de 500 dpi;
– nu folosi?i semne de t?iere; dac? totu?i decide?i s? le folosi?i, ele trebuie s? fie cu un offset de 5mm fa?? de dimensiunile finite ale documentului;
– nu se acceapt? ca prob? de tipar proof-uri executate în exteriorul Tipografiei Everest; acestea nu pot avea decât rol consultativ;
– nu este acceptat? nicio modificare sau corectur? efectuat? pe proof-uri. În cazul în care s-a f?cut orice schimbare a con?inutului dup? producerea proof-ului, acesta trebuie neap?rat ref?cut;
– elementele pentru ?tan?are se vor construi la culori speciale definite cu overprint, denumite cu?it, big sau perfor ?i se construiesc în format vectorial;
– elementele pentru înnobilare se vor construi la culori speciale definite cu overprint, denumite lac selectiv, emboss, timbru sec, folio etc. ?i se vor construi în format vectorial.